Hop til indhold
Tinglysningsretten

Nyhedsbrev fra Tinglysningsretten (uge 50) 
15-12-2011 

Denne gang handler nyhedsbrevet om ændringer til den seneste opdatering, prokura, brugerundersøgelse, retsafgift ved dommerattester og fuldmagter med videre.

Da dette er årets sidste nyhedsbrev, vil Tinglysningsretten gerne benytte lejligheden til at ønske alle læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Seneste opdatering:

Fiktive fuldmagter, debitor/kreditorskifte og supplerende e-mailadresser
I weekenden den 19.-20. november blev tinglysningssystemet opdateret. Nye funktioner og ændringer blev beskrevet i nyhedsbrevet den 3. november 2011.

Der er dog to punkter, hvor der er sket ændringer i forhold til sidste nyhedsbrev:

 1. Den ændring, der skulle gøre det muligt at skifte debitor og kreditor på et ejerpantebrev alene ved anvendelse af ekspeditionstypen debitorskifte, nåede desværre ikke at komme med, men vil blive implementeret på et senere tidspunkt.

 2. Det er i underskriftsmappen blevet muligt at markere, at en rolle ikke skal underskrives. Denne mulighed vises i et standardskærmbillede ved alle ekspeditionstyper – både dem, hvor det er relevant og dem, hvor det ikke er.

  Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at underskrift ikke kan undlades, hvis rollen er obligatorisk og med obligatorisk signatur. Undlades underskrift i disse situationer, vil anmeldelsen blot blive automatisk afvist. 

  Der forekommer enkelte tilfælde, hvor indehaveren af en sådan rolle ikke kan underskrive, og her er det fortsat nødvendigt at henvise til en fiktiv fuldmagt.

Desuden blev der ved opdateringen ændret i muligheden for at få vist supplerende e-mailadresser i det dokument, der anmeldes til tinglysning. Da brugerne ikke har været tilfredse med denne ændring, ændres visningen fra 15. december igen, så disse adresser vises.

Husk mulighed for meddelelse om prokura
Det er muligt at få registreret medarbejdere, der kan underskrive på vegne af en virksomhed (prokura), så dispositioner foretaget af den pågældende, kan tinglyses automatisk uden kontrol af virksomhedens tegningsregler i øvrigt.

Ordningen kan kun bruges, hvor det er virksomheden, der er disponent (ejer, kreditor eller påtaleberettiget), og ikke hvor der underskrives som autoriseret anmelder eller i henhold til en fuldmagt udstedt til virksomheden.

Der kan gives tilladelse til at underskrive tinglysningsdokumenter generelt eller alene til at underskrive påtegninger på allerede tinglyste dokumenter.

Registrering af medarbejdere skal ske ved at udfylde en ”Meddelelse om prokura til Den Digitale Tingbog”, som findes på www.tinglysningsretten.dk, og sende den til Tinglysningsretten. Ansøgningen, der opbevares hos Tinglysningsretten, skal være underskrevet af de, der er tegningsberettigede for virksomheden. Når Tinglysningsretten har godkendt anmodningen, skal de pågældende medarbejderes signaturcertifikater sendes til Tinglysningsretten, der derefter indlæser dem.

Brugerundersøgelse af digital tinglysning starter i det nye år
Domstolsstyrelsen gennemfører i januar 2012 en spørgeskemaundersøgelse af brugernes tilfredshed med digital tinglysning.

Brugerundersøgelsen er en opfølgning på undersøgelsen fra efteråret 2010.

Formålet med undersøgelsen er at afdække brugernes tilfredshed med den digitale tinglysning.

Undersøgelsen gennemføres blandt brugere med egne systemløsninger koblet på tinglysningssystemet samt professionelle brugere af portalen www.tinglysning.dk.    

Retsafgift ved dommerattest
Anmodning om udstedelse af dommerattest (vedrørende matrikulære ændringer) skal anmeldes på tinglysning.dk, og der skal betales en retsafgift på 175 kr.

Da der er tale om en retsafgift, og ikke en tinglysningsafgift, er afgiften i skærmbillede 4 (det skærmbillede, hvor tinglysningsafgiften angives) sat til 0 kr.

Da det ikke er muligt at betale retsafgiften direkte ved brug af tinglysning.dk, skal afgiften, umiddelbart efter anmeldelsen, indsættes på Tinglysningsrettens konto, reg.nr. 0216 konto nr. 4069135994.

Mageskifte – at bytte jord/fast ejendom
Ved mageskifte skal hvert skøde angive købesum for det enkelte skøde. Det er altså ikke tilstrækkeligt at angive en eventuel difference i købesummer. Købesummen skal angives i skærmbilledet ”vilkår for handelen”. 

Tinglysningsretten har flere gange oplevet at få anmeldt skøder med købesum 0 kr., da parterne havde aftalt samme købesum for begge arealer, men også disse skøder skal indeholde købesum for den enkelte ejendom.

Vigtig information om kombinationen respekt+forhøjelse
En forhøjelse af et allerede tinglyst pantebrev opfattes systemteknisk som et nyt pantebrev. Derfor er det vigtigt, hvis man anvender en kombination af påtegningerne for respekt og forhøjelse, både at markere, hvilke hæftelser og servitutter, forhøjelsen skal respektere, og hvilke originaldokumentet skal respektere – også selvom dette vil være det samme.

Gør man ikke dette, vil man få en anmærkning i dokumentet og er nødt til at lave en respekttegning på ny. Dette kan undgås ved at huske at markere respekterede hæftelser og servitutter i forbindelse med både forhøjelse og originaldokument.

Tre informationer om fuldmagter
1) Yderst til højre på oversigten ”mine fuldmagter” på www.tinglysning.dk ses en kolonne ”godkendt”. Her kan man se status på indscannede og aktive fuldmagter.

Fuldmagter oprettet via www.tinglysning.dk vil være angivet med et ”godkendt – nej”, indtil de er aktiveret.

Når Tinglysningsretten aktiverer fuldmagten, ændres status til ”ja”, og en registreringsmail sendes til fuldmægtig på den e-mail, der er indtastet ved oprettelsen.

2) Som noget nyt angiver systemet nu også adressen på ejendommen, der vælges i fuldmagter, når fuldmagten oprettes via www.tinglysning.dk

3) Tinglysningsretten henstiller fortsat til, at alle fuldmagter - også de der udskrives på papir - oprettes via www.tinglysning.dk

Det er muligt i trin 3 at printe fuldmagten ud, så resultatet bliver det samme – en 5 siders papirfuldmagt, der kan underskrives af fuldmagtsgiver.

Læs gerne vejledning her eller prøv at oprette en fuldmagt i vores prøvesystem.

Hotline i helligdagene
Hotline for Tingbogen vil lukke kl. 16.00 den 23., 27., 28., 29. og 30. december 2011.

Tal for november

 • modtaget 165.980 dokumenter
 • tinglyst 166.185 dokumenter
 • gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 0,7 dage
 • gennemsnitlig tid for manuelt behandlede på 2,1 dage
 • 99,5 procent af alle sager behandlet inden for 10 hverdage
 • 373.421 forespørgsler til fast ejendom
 • 105.699 til Bil-, Person- og Andelsboligbogen 

Gode råd om brugen af Hotline
Husk at bruge Tinglysningsrettens vejledninger og oversigten over ofte stillede spørgsmål, før du ringer til Hotline.

Husk at have matrikel-, stel-, personnummer eller andelsboligidentifikation klar, når du henvender dig til Hotline. Det er med til at forkorte ventetiden.

Ringer du om fuldmagter, skal du have fuldmagtgivers CPR- eller CVR-nummer klar. 

Nyhedsbrev – tilmelding og framelding
Tinglysningsrettens nyhedsbrev kommer cirka en gang om måneden.

I nyhedsbrevet og på hjemmesiden prøver vi så vidt muligt at orientere om status og komme spørgsmål i forkøbet.

Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig via denne formular. Du kan også få automatisk besked gennem RSS-feeds, når der kommer nyheder på hjemmesiden. Se mere her. 

Framelding sker ved henvendelse til framelding@domstol.dk.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2011 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten