Hop til indhold
Tinglysningsretten

Skifteretsattest 

Hvis ejeren af en ejendom er afgået ved døden, skal der tinglyses skifteretsattest, inden arvingerne kan disponere over ejendommen.
Når skifteretsattesten er tinglyst, bliver du som arving eller ægtefælle registreret som medejer eller eneejer af ejendommen. Det er for eksempel nødvendigt, hvis du ønsker at
  • belåne ejendommen,
  • få indefrosset ejendomsskatterne eller 
  • sælge ejendommen.

Det kan være praktisk at få skifteretsattesten tinglyst med det samme. Så undgår du at skulle lede efter den flere år senere. Er der gæld i ejendommen, kan det være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten for at kunne få rentefradraget.

Ingen skifteretsattester til ”boet efter”
Når ejeren af en ejendom afgår ved døden, vil dette blive meddelt CPR-registeret via en digital dødsanmeldelse. Tinglysningsretten abonnerer på disse opdateringer, og der vil ske automatisk opdatering af Tingbogen, så adkomsthaveren ændres til "boet efter", hvis:

  • afdøde ejer fast ejendom på dødstidspunktet,
  • afdøde i tingbogen er opdateret med cpr-nr. og
  • dødsfaldet har fundet sted efter 15. januar 2011.

Det vil derfor ikke være nødvendigt at tinglyse skifteretsattest til "boet efter" i forbindelse med videresalg.

Anmeldelser med overdragelse til ”boet efter” vil derfor blive afvist.

Vær opmærksom på, at der ikke er sket tinglysning af skifteretsattesten. Skifteretten modtager samtidig meddelelse om dødsfaldet, og har derfor ikke taget stilling til, hvordan afdødes bo skal behandles, eller hvem der er arvinger.

Der vil ikke ske opdatering for adkomsthavere med bopæl i udlandet, da CPR-registeret i så fald ikke registrerer dødsfaldet og heller ikke, hvis adkomsthaver er afgået ved døden på et tidspunkt, hvor cpr-nr. ikke fandtes.

Tinglysning af adkomst for arving eller ægtefælle, når der sker skifte
Der vil fortsat kunne tinglyses skifteretsattester, hvor en ejendom udlægges til den efterlevende ægtefælle eller en arving. Der kan også anmeldes et skøde, hvor der er mulighed for at tilføje nærmere aftalevilkår.

Tinglysning af adkomst efter længstlevendes død, hvor førstafdøde ifølge tingbogen er ejer af ejendommen
Fremgår førstafdøde af skifteretsattesten for boet efter længstlevende, kan skifteretsattesten tinglyses som adkomst for boet efter længstlevende, selvom adkomsthaver ifølge Tingbogen er førstafdøde.

Udenlandske dødsboer
Når en person, som er bosiddende i udlandet, dør, vil boet blive skiftet i udlandet. Når et dødsbo, hvor afdøde ejer fast ejendom i Danmark, behandles i udlandet, foreligger der som udgangspunkt ikke en dansk skifteretsattest. Dette vil alene være tilfældet, hvis der indledes skiftebehandling i Danmark, f.eks. fordi bobehandlingen i hjemlandet begrænser sig til aktiver i dette land.

Når der ikke kan forevises en dansk skifteretsattest ved tinglysning af salg eller arveudlæg skal der være vedhæftet øvrig dokumentation.

Det kan dreje sig om:

  • Dokumentation for, at skiftebehandlingen i det pågældende land omfatter den faste ejendom i Danmark. Dvs. at skiftebehandlingen i det pågældende land omfatter et universalprincip i forhold til afdødes aktiver.
  • Dokumentation for at dødsboet er udlagt til arvingerne – at de har overtaget bobehandlingen, ved f.eks. privat skifte – eller at dødsboet er udlagt til behandling hos en anden, f.eks. en eksekutor.  Der må ofte vedlægges dokumentation for det pågældende lands retsregler for dødsboskiftebehandling, f.eks. ved udtalelse fra myndighed, responsum el.lign. For nogle lande kan dokumentationen være en attest, der svarer til en dansk skifteretsattest i det pågældende land.

De originale udenlandske dokumenter skal indscannes og vedhæftes, og som udgangspunkt skal dokumentet være oversat til dansk, da retssproget for Tinglysningsretten er dansk.

Hvis bobehandlingen omfatter fast ejendom i Danmark, skal arvingen også være opmærksom på boafgiftsloven § 9, stk. 2, om betaling af dansk boafgift af bl.a. værdien af fast ejendom i Danmark, selv om bobehandlingen har fundet sted i udlandet. Fristen for anmeldelse til Københavns skifteret er 6 måneder fra kendskab til arven – oftest fra dødsfaldet.  For yderligere information: Kontakt din skifteret.

Fuldmagter
Tinglysningsfuldmagt oprettes på www.tinglysning.dk med afdødes navn og cpr-nr. Der henvises i øvrigt til vejledninger om fuldmagter her.

Ved uskiftet bo samt ægtefælle-/boudlæg skal fuldmagtsgiver være den efterlevende ægtefælle/arvingen(-erne). Skifteretsattest skal ikke medsendes.

Tinglysningsafgift
Skal længstlevende ægtefælle overtage afdøde ægtefælles ejendom(me), gælder særlige regler i tinglysningsafgiftsloven § 10. Den længstlevende ægtefælle skal afgive erklæring jf. tinglysningsafgiftsbekendtgørelsen § 32, og der skal alene betales grundafgift for tinglysning af ejerskifte.

Tilsvarende er ikke gældende for en arving eller andre, der overtager ejendommen. Disse skal betale såvel grundafgift som tillægs(procent)afgift.

For tinglysning af skifteretsattest, som legitimation for boet efter afdøde, betales grundafgift, hvis der ikke er afgivet erklæring om, at tinglysningen sker som led i videreoverdragelse til en ikke-arving.

Der betales ikke tinglysningsafgift for den automatiske opdatering, der sker fra CPR-registeret.

Til top Sidst opdateret: 06-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten