Hop til indhold
Tinglysningsretten

Offentlighed samt brug og opbevaring af data fra Den Digitale Tingbog 

Formålet med tingbøgerne er bl.a. at formidle tinglysningsoplysninger til offentligheden, jf. tinglysningslovens § 50a.

Alle oplysninger er tilgængelige - bortset fra personnummeret og indholdet af ægtepagter - jf. tinglysningslovens § 50 c, stk. 1, og stk. 7.

Aflyste, slettede og afviste dokumenter overføres til et historisk arkiv. Den Digitale Tingbog (www.tinglysning.dk) giver kun adgang til den historiske adkomstrække i det historiske arkiv, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 8.

Ved betaling af retsafgift kan følgende få udskrift fra historisk arkiv, jf. TL § 50c, stk. 8:

 • Den som oplysningen vedrører (parterne i dokumentet)
 • Andre, der dokumenterer, at have behov for udskrift til ”konkrete retsforhold”. I dette tilfælde skal der som udgangspunkt oplyses sagsnummer, og hvad sagen vedrører i den ret, hvor forholdet behandles.

Oplysninger fra Den Digitale Tingbog er tilgængelige for enhver, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 2-4,

 1. ved personlig henvendelse hos Tinglysningsretten eller en byret (herunder ved opslag på Tinglysningsrettens internetportal – www.tinglysning.dk)
 2. ved anvendelse af den offentlige informationsserver
 3. ved ekstern terminaladgang (efter ansøgning).

Oplysningerne må ikke anvendes med henblik på at skaffe nye kunder eller i øvrigt med henblik på andre formål end overdragelse, forsikring, retsforfølgning og retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom og løsøre, kreditvurdering, fysisk råden over fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med disse formål, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 9.

Overtrædelse af bestemmelsen i tinglysningslovens § 50c, stk. 9, er belagt med bøde.

Adgangen til at indhente oplysninger er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet § 35, og i bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet § 37.

Oplysningerne må ikke videregives på anden måde end som beskrevet i tinglysningslovens § 50c, stk. 2-4.

Dette betyder, at data fra Tingbogen ikke må opbevares med henblik på videregivelse til tredje-mand, men gerne med henblik på intern brug hos den virksomhed, der har hentet oplysningerne, blot bestemmelserne i tinglysningslovens § 50 c i øvrigt er opfyldt.

Ønsker en virksomhed at kunne tilbyde sine kunder adgang til oplysninger i Tingbogen, må dette ske ved viderestilling til Den Digitale Tingbog.

Hvis data, der er hentet fra Den Digitale Tingbog, indgår i et produkt der leveres af tredjemand, skal persondatalovgivningens regler også være overholdt i forhold til disse data.

Persondataforordningen inddeler personoplysninger på følgende måde:

Følsomme personoplysninger

 • Race, etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssige tilhørsforhold,
 • genetiske data, biometriske data mht. entydig identifikation,
 •  helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering

Straffedomme og lovovertrædelser

Almindelige personoplysninger

 • Væsentlige sociale problemer
 • andre rent private forhold
 • økonomi, skat, gæld
 • familieforhold, bolig, bil
 • eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, sygedage, tjenstlige forhold
 • navn, adresse, fødselsdato.

Tinglyste rettigheder kan omfatte personoplysninger, som så bliver tilgængelige i tingbøgerne.

Ved videregivelse af indsamlede tinglyste dokumenter må brugeren være opmærksom på tinglysningslovens § 50c, stk. 8 og 9, samt reglerne i persondataforordningen.

Bilag
Det fremgår af tinglysningsbekendtgørelserne, at bilag ikke må indeholde personnummer. Tinglysningsretten skimmer derfor alle bilag for personnumre, følsomme personoplysninger og straffedomme/oplysninger om strafbare forhold, da disse kun må fremgå af bilaget, hvis det pågældende tinglysningsdokument ikke vil kunne tinglyses endeligt uden oplysningen.

Bilag med almindelige personoplysninger må være vedhæftet en anmeldelse, når oplysningerne er relevante i forhold til tinglysning af dokumentet. Hvis bilaget indeholder andre personoplysninger end oplysninger, der er nødvendige for tinglysning af anmeldelsen, må anmelder lave en ekstrakt.

Til top Sidst opdateret: 28-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten