Hop til indhold
Tinglysningsretten

Offentlighed 

Tinglysning er - ud over en sikring af rettigheder - også en offentliggørelse.

Tinglysningsloven § 50c giver offentlig adgang til aktuelt tinglyse rettigheder, samt til de bilag, der er forevist fra bilagsbanken i det tinglyste dokument. Ægtepagter er dog undtaget, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 7.

Oplysninger om personnumre må ikke videregives, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 1.

Brug af oplysninger fra tingbøgerne er begrænset, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 9, så:

Oplysningerne må ikke anvendes med henblik på at skaffe nye kunder. Oplysningerne må kun anvendes til overdragelse, forsikring, retsforfølgning og retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom og løsøre, kreditvurdering, fysisk råden over fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med disse formål. Oplysninger, der videregives til massemedier efter TL § 50c, stk. 2-6, kan dog tillige anvendes i journalistisk øjemed.

Aflyste, slettede og afviste dokumenter overføres til et historisk arkiv. www.tinglysning.dk giver kun adgang til den historiske adkomstrække i det historiske arkiv.

Ved betaling af retsafgift kan følgende få udskrift fra historisk arkiv, jf. TL § 50c, stk. 8:

 • Den som oplysningen vedrører (parterne i dokumentet)
 • Andre, der dokumenterer, at have behov for udskrift til ”konkrete retsforhold”. I dette tilfælde skal der som udgangspunkt oplyses sagsnummer, og hvad sagen vedrører i den ret, hvor forholdet behandles.

Persondataforordningen inddeler personoplysninger således

Følsomme personoplysninger

 • Race, etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssige tilhørsforhold,
 • genetiske data, biometriske data mht. entydig identifikation,
 •  helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering

Straffedomme og lovovertrædelser

Almindelige personoplysninger

 • Væsentlige sociale problemer
 • andre rent private forhold
 • økonomi, skat, gæld
 • familieforhold, bolig, bil
 • eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, sygedage, tjenstlige forhold
 • navn, adresse, fødselsdato.

Tinglysningsdokumenter og bilag
I Tingbogen tinglyses rettigheder, der stifter ret i tinglysningsmæssig forstand. Dette kan omfatte personoplysninger, som så bliver tilgængelige i tingbøgerne.

Ved videregivelse af indsamlede tinglyste dokumenter må brugeren være opmærksom på såvel tinglysningslovens § 50c, stk. 8 og 9, samt persondataforordningens regler herom.

Bilag
Det fremgår af tinglysningsbekendtgørelserne, at bilag ikke må indeholde personnummer. Tinglysningsretten skimmer derfor alle bilag for personnumre, og fremad vil vi også holde øje med følsomme personoplysninger og straffedomme/oplysninger om strafbare forhold, da disse kun må fremgå af bilaget, hvis det pågældende tinglysningsdokument ikke ville kunne tinglyses endeligt uden oplysningen.

Anmelder må lave ekstrakt af bilag/overdække afsnit i bilag, så evt. personoplysninger alene fremgår af bilaget, hvis det pågældende tinglysningsdokument alene kan tinglyses ved forevisning af disse oplysninger.

Bilag med almindelige personoplysninger må være vedhæftet en anmeldelse, når oplysningerne er relevante i forhold til tinglysning af dokumentet, men også her må anmelder lave ekstrakt, hvis bilaget indeholder andre personoplysninger end oplysninger, der er nødvendige for tinglysning af anmeldelsen.

Til top Sidst opdateret: 13-07-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten