Hop til indhold
Tinglysningsretten

Offentlighed 

Tinglysning er - ud over en sikring af rettigheder - også en offentliggørelse.

Tinglysningsloven § 50c giver offentlig adgang til aktuelt tinglyse rettigheder, samt til de bilag, der er forevist fra bilagsbanken i det tinglyste dokument. Ægtepagter er dog undtaget, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 7.

Oplysninger om personnumre må ikke videregives, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 1.

Brug af oplysninger fra tingbøgerne er begrænset, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 9, så:

Oplysningerne må ikke anvendes med henblik på at skaffe nye kunder. Oplysningerne må kun anvendes til overdragelse, forsikring, retsforfølgning og retsforhold i øvrigt, belåning af fast ejendom og løsøre, kreditvurdering, fysisk råden over fast ejendom samt rådgivning i forbindelse med disse formål. Oplysninger, der videregives til massemedier efter TL § 50c, stk. 2-6, kan dog tillige anvendes i journalistisk øjemed.

Aflyste, slettede og afviste dokumenter overføres til et historisk arkiv. www.tinglysning.dk giver kun adgang til den historiske adkomstrække i det historiske arkiv.

Ved betaling af retsafgift kan følgende få udskrift fra historisk arkiv, jf. TL § 50c, stk. 8:

 • Den som oplysningen vedrører (parterne i dokumentet)
 • Andre, der dokumenterer, at have behov for udskrift til ”konkrete retsforhold”. I dette tilfælde skal der som udgangspunkt oplyses sagsnummer, og hvad sagen vedrører i den ret, hvor forholdet behandles.

Persondataforordningen inddeler personoplysninger således

Følsomme personoplysninger

 • Race, etnisk oprindelse,
 • politisk, religiøs el. filosofisk overbevisning,
 • fagforeningsmæssige tilhørsforhold,
 • genetiske data, biometriske data mht. entydig identifikation,
 •  helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering

Straffedomme og lovovertrædelser

Almindelige personoplysninger

 • Væsentlige sociale problemer
 • andre rent private forhold
 • økonomi, skat, gæld
 • familieforhold, bolig, bil
 • eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, sygedage, tjenstlige forhold
 • navn, adresse, fødselsdato.

Tinglysningsdokumenter og bilag
I Tingbogen tinglyses rettigheder, der stifter ret i tinglysningsmæssig forstand. Dette kan omfatte personoplysninger, som så bliver tilgængelige i tingbøgerne.

Bilag
Det fremgår af tinglysningsbekendtgørelserne, at bilag ikke må indeholde personnummer. Tinglysningsretten skimmer derfor alle bilag for personnumre, og fremad vil vi også holde øje med følsomme personoplysninger og straffedomme/oplysninger om strafbare forhold, da disse kun må fremgå af bilaget, hvis det pågældende tinglysningsdokument ikke ville kunne tinglyses endeligt uden oplysningen.

Anmelder må lave ekstrakt af bilag/overdække afsnit i bilag, så evt. personoplysninger alene fremgår af bilaget, hvis det pågældende tinglysningsdokument alene kan tinglyses ved forevisning af disse oplysninger.

Bilag med almindelige personoplysninger må være vedhæftet en anmeldelse, når oplysningerne er relevante i forhold til tinglysning af dokumentet.

Til top Sidst opdateret: 25-05-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten