Hop til indhold
Tinglysningsretten

Fuldmagter 

Her kan du læse mere om fuldmagter til digital tinglysning.
I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt. Ved fuldmagten giver fuldmagtsgiver retten til at underskrive dokumenter videre til en tredje part, f.eks. dennes advokat. Fuldmagter skal altid foreligge i original for Tinglysningsretten.

Reglerne om brug af fuldmagter i forbindelse med tinglysning findes primært i tinglysningslovens kapitel 7 a og i bekendtgørelse nr. 763 af 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen) kapitel 3.

Fuldmagten kan enten registreres inden anmeldelsen af dokumenterne til tinglysning, eller fuldmagten kan fremsendes i forlængelse af tinglysningen af dokumentet. Fremsendes fuldmagten i forlængelse af tinglysning af dokumentet, skal den indeholde en henvisning til dokumentets dato-løbenummer, så fristen på dokumentet kan slettes.

For at kunne danne grundlag for automatisk tinglysning, skal fuldmagter udarbejdes efter reglen i § 7 i bekendtgørelse nr. 763 af den 20. juli 2009 om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden (adgangsbekendtgørelsen).

Fuldmagten oprettes digitalt på www.tinglysning.dk, enten

- med digital underskrift og automatisk digital registrering, eller

- ved udskrivning og underskrift på- og fremsendelse i papir.

Hvis et selskab er registreret i cvr-registeret, sker der automatisk kontrol af selskabets tegningsregler i cvr-registeret. Derfor er det kun nødvendigt at udskrive og underskrive fuldmagten på papir, hvis fuldmagten er givet af selskaber, foreninger, dødsboer og andre juridiske enheder, der ikke har registrerede tegningsregler i cvr-registreret. Her skal medsendes dokumentation for tegningsregler og/eller de tegningsberettigede personer (se "Dokumentation for tegningsberettigelse").

I ganske særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at oprette en fuldmagt efter reglen i § 7 – f.eks. hvis fuldmagten skal give mulighed for selvkontrahering – kan der anmeldes fuldmagt efter reglen i § 6 i adgangsbekendtgørelsen. Tinglysningsretten kan dog ikke anbefale brugen af fuldmagter efter § 6, da sagsbehandlingstiden, ved anvendelse af disse, forlænges væsentligt.

Findes der allerede en fuldmagt, der ikke opfylder kravene i tinglysningslovens § 49 b og adgangsbekendtgørelsens § 6, skal der udstedes en tinglysningsfuldmagt efter bekendtgørelsens § 7 med hjemmel i papirfuldmagten, der skal vedlægges til dokumentation.

Hvis
fuldmagtshaver skal have ret til at videregive fuldmagten til underskrift v/tredjemand, skal det fremgå direkte af fuldmagten, at fuldmagtshaver må udstede en tinglysningsfuldmagt til tredjemand, eller at bemyndigelsen må videregives.

Skiftefuldmagter
For skiftefuldmagter gælder helt særlige vilkår. Læs mere i vejledningen ”Skiftefuldmagter og tinglysningsfuldmagter”.

Vitterlighedsvidner
Ved salg og pantsætning skal alle fuldmagter bekræftes af to vitterlighedsvidner. Det skal fremgå af fuldmagten, at vitterlighedsvidnerne med deres underskrift bevidner dateringens rigtighed, underskriftens ægthed og fuldmagtsgivers myndighed, jf. tinglysningslovens § 49, stk. 2. Derfor bør vitterlighedsvidnerne skrive under umiddelbart efter fuldmagtsgiver. En efterfølgende tilføjelse af vitterlighedsvidnerne kan som udgangspunkt ikke ske.

Vidnerne skal angive deres navn og adresse, stillingsbetegnelse, cpr-nr., datering, personlig og tydelig underskrift. Advokater kan skrive til vitterlighed alene.

Hvis personer uden dansk cpr-nr. skriver under til vitterlighed, skal der anføres et tilsvarende identifikationsnummer f.eks. pas- eller kørekortnummer. Det skal fremgå, hvilken form for identifikation, der er anvendt. Der skal ikke medsendes dokumentation for vitterlighedsvidners identitet.

Kravet om vitterlighedsvidner gælder aldrig for offentlige myndigheder.

Til top Sidst opdateret: 24-06-2019 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten