Hop til indhold
Tinglysningsretten

Dokumentation for tegningsberettigelse 

Læs mere om dokumentation for tegningsberettigelse for selskaber, foreninger og andre juridiske personer her.

Selskaber med registrerede tegningsregler i cvr-registeret
Ved selskabers underskrifter i forbindelse med anmeldelse af dokumenter og fuldmagter til tinglysning, sker der en automatisk kontrol af tegningsreglerne i cvr-registeret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt på papir skal der medsendes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der maksimalt må være 1 måned gammel på underskrifts-/anmeldelsestidspunktet.

Foreninger og andre juridiske personer
Hvis tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal tegningsretten dokumenteres overfor Tinglysningsretten, uanset om der er tale om tinglysningsdokumenter eller registrering af tinglysningsfuldmagt.

Tegningsretten fremgår sædvanligvis af foreningens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferater, hvor der er sket valg af de tegningsberettigede.

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning skal de aktuelle vedtægter vedhæftes som bilag. Hvis der er flere tillæg til vedtægterne, der er relevante i forbindelse med dokumentation af tegningsretten, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift.

Desuden skal forhandlingsprotokol eller en udskrift af referatet fra den seneste generalforsamling vedhæftes.  Det skal fremgå, hvilke personer, der aktuelt kan tegne selskabet. Personerne skal fremgå af referaterne med fuld navneangivelse. Forhandlingsprotokollen eller udskriften skal som udgangspunkt være underskrevet af dirigenten, jf. selskabslovens § 101, stk.3. Hvis navnene på de tegningsberettigede fremgår af flere generalforsamlingsreferater, kan der udarbejdes en ekstraktudskrift af disse referater, som skal være underskrevet af dirigenten fra den seneste generalforsamling.

Foreninger mv. som ikke har vedtægter, tegningsregler eller formaliserede generalforsamlinger/møder med en dirigent skal indsende en udførlig redegørelse til Tinglysningsretten vedrørende foreningens forhold som dokumentation for tegningsreglerne i foreningen mv. Tinglysningsretten vil herefter tage konkret stilling i de enkelte situationer.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt fra foreninger og andre juridiske personer uden registrerede tegningsregler i cvr-registeret, skal ovennævnte dokumentation altid fremsendes i original, dvs.

  • De originale vedtægter eller en kopi af disse, som er bekræftet med original underskrift fra de tegningsberettigede eller af en notar. En kopi bekræftet af en advokat accepteres ikke. En eventuel bekræftelse fra de tegningsberettigede eller en notar må maksimalt være 1 år gammel. Omfatter vedtægterne flere tillæg, kan de samlede vedtægter inkl. tillæg sættes sammen og alene bekræftes med original underskrift fra de tegningsberettigede på sidste side.
  • Udskrift af forhandlingsprotokol eller referat(er) fra seneste generalforsamling(er) med original underskrift af dirigenten. Fremgår de tegningsberettigede af flere generalforsamlingsreferater, kan disse referater sættes sammen og bekræftes på sidste side af dirigenten fra sidste generalforsamling.

I/S
Interessentskaber er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, men i øvrigt er der ikke – modsat f.eks. andre kapitalselskaber – sket lovgivningsmæssig regulering af interessentskaber med hensyn til formkrav for oprettelse eller tegningsregler.

Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning kontrollerer Tinglysningsretten, om tegningsretten ifølge cvr-registeret er opfyldt. Har interessentskabet ikke en særskilt tegningsregel registreret, vil alle interessenter som udgangspunkt skulle underskrive.

Fremgår selskabets interessenter eller interessentskabets tegningsregel ikke i cvr-registeret, skal der vedhæftes dokumentation for tegningsretten, når der anmeldes dokumenter til tinglysning Dokumentationen kan være

  • interessentskabskontrakt og dokumentation for evt. overdragelse af andele,
  • registreringsbevis for interessentskabet fra SKAT, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, samt erklæring, hvor samtlige interessenter indestår for, at de er de eneste interessenter i interessentskabet, eller
  • registreringsbevis for interessentskabet fra SKAT, der indeholder oplysning om indehavere/stiftere, samt erklæring fra selskabets revisor om, hvem der er interessenter, og hvem der er tegningsberettiget.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt fra et interessentskab, skal fuldmagtsgiver anføres med navn og evt. cvr-nr. på interessentskabet.
Hvis interessentskabets tegningsregler eller ansvarlige interessenter er registreret i cvr-registeret, kan der oprettes en digital fuldmagt, hvor der sker automatisk kontrol af selskabets underskrifter i cvr-registeret. 

Hvis interessentskabets tegningsregler ikke er registreret i cvr-registeret, skal der oprettes en fuldmagt på papir. Dokumentation for tegningsretten skal indsendes sammen med tinglysningsfuldmagten. Ovenstående dokumentation skal altid fremsendes i original.


Selskaber under stiftelse
Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning med selskaber under stiftelse, skal der vedhæftes stiftelsesdokument som bilag. Sker anmeldelse mere end 14 dage efter underskrivelse af stiftelsesdokument, skal tillige vedhæftes dokumentation for selskabets rettidige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Et selskab under stiftelse vil endnu ikke være tildelt et cvr-nr., og selskabets stifter(e) kan derfor ikke underskrive direkte for f.eks. rollen ”Køber” i tinglysningsdokumentet. Underskrift kan f.eks. ske ved registrering af fuldmagt til de/den tegningsberettigede eller tredjemand.

Dokumenterne vil blive tinglyst med frist til anmeldelse af dokumenttypen ”Navneændring Adkomst Fast Ejendom” med angivelse af selskabets cvr-nr. efter endelig registrering i cvr-registreret.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt fra et selskab under stiftelse, skal fuldmagten underskrives af selskabets stiftere, og der skal medsendes originalt stiftelsesdokument som dokumentation for tegningsretten.

Selskaber under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation
Ved anmeldelse af dokumenter til tinglysning, kan kurator eller likvidator tegne selskaber under konkurs eller likvidation, hvis ændringen er registreret i cvr-registeret, noteret i Tingbogen eller dokumenteret som bilag.

Ved registrering af tinglysningsfuldmagt skal fuldmagten oprettes med selskabets cvr-nr. som fuldmagtsgiver. Kurator/likvidator skal underskrive som tegningsberettiget, og der skal medsendes dokumentation for bemyndigelse.

Er et selskab endelig opløst ved konkurs eller likvidation, skal boet genoptages med henblik på, at kurator eller likvidator skriver under for selskabet.

Selskaber opløst ved omdannelse/fission, fusion eller spaltning
Ved anmeldelser af dokumenter til tinglysning af virksomhedsændringen skal tegningsberettigelse dokumenteres, jf. ovenfor.

Er selskabet opløst ved fusion med et andet selskab, vil tinglysning kræve en underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det forsættende selskab med behørig dokumentation for fusionen. Er selskabet opløst ved spaltning, vil tinglysning kræve underskrift (evt. ved fuldmagt) fra det selskab, der kan dokumenteres at have overtaget aktivet eller fra samtlige selskaber opstået ved spaltning.

Udenlandske selskaber
Ved anmeldelser af dokumenter til tinglysning og registrering af tinglysningsfuldmagt skal tegningsretten dokumenteres ved udskrift fra en offentlig myndighed eller en notarpåtegning, hvor tegningsretten fremgår. En udskrift fra en offentlig myndighed må maksimalt være 1 måned gammel på underskrifts-/anmeldelsestidspunktet.

Af notarpåtegningen kan enten fremgå, hvilke navngivne personer, der tegner selskabet, eller at den eller de personer, der har skrevet under på tinglysningsfuldmagten, er berettiget hertil. En eventuel notarpåtegning skal indsendes i original.

Tinglysningsretten følger samme praksis vedrørende prokura, underskriftscirkulærer og videregivelse i forbindelse med udenlandske selskaber, som ved danske selskaber, medmindre det konkret dokumenteres, at der skulle gælde noget andet i den enkelte sag.

Udenlandske dokumenter skal som udgangspunkt være oversat til dansk.

Vær opmærksom på, at et selskab uden dansk cvr-nr. ikke kan oprette en digital fuldmagt på www.tinglysning.dk. Læs mere i spørgsmål & svar nr. 12 her. 

Til top Sidst opdateret: 08-08-2018 
TinglysningsrettenseperatorMajsmarken 5 seperator9500 Hobro seperatorTelefon: 99685800 seperatorEmail: Skriv til Tinglysningsretten